stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

28.10.2021.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par koledžas direktora amatam noteikto augstāko speciālo dienesta pakāpi

Satversmes tiesa 2021. gada 28. oktobrī pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020-66-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 810 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju” 1. pielikuma, ciktāl tajā 2.1. saimes VII līmeņa koledžas direktora amatam noteikta augstākā speciālā […]

28.10.2021.

Satversmes tiesa noslēdz pieredzes apmaiņas projekta ar Moldovas Konstitucionālo tiesu pirmo posmu

Ar diskusiju par konstitucionālo tiesu aktuālo judikatūru Satversmes tiesa noslēdz pieredzes apmaiņas projekta “Moldovas Konstitucionālās tiesas juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana” pirmo posmu. Projekta pirmajā posmā deviņi Moldovas Konstitucionālās tiesas juristi patstāvīgi strādāja ar projekta ekspertu sagatavotajiem materiāliem, kā arī piedalījās lekcijās un diskusijās par konstitucionālo tiesu lomu demokrātiskā tiesiskā valstī, konstitucionālo tiesu darba organizāciju, pieteikumu […]

21.10.2021.

Ierosināta lieta par normu, kas neparedz apsūdzētā tiesības iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kuri nav pievienoti krimināllietai, bet kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 20. oktobrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 500. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Apstrīdētā norma Kriminālprocesa likuma 500. panta sestā daļa nosaka: “Ja krimināllietā kā pierādījumu izmanto operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas, tikai tiesa pēc prokurora, cietušā, apsūdzētā vai viņa aizstāvja motivēta lūguma drīkst iepazīties […]

18.10.2021.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normām, kas ezeriem noteic publiskā ezera statusu

Satversmes tiesa 2021. gada 15. oktobrī pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020‑63‑01 “Par Civillikuma I pielikuma (1102. pantam) „Publisko ezeru un upju saraksts” 1. nodaļas 34., 53. un 56. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Apstrīdētās normas Civillikuma I pielikuma (1102. pantam) “Publisko ezeru un upju saraksts” 1. nodaļas 34. punkts noteica, ka Kamenkas […]

15.10.2021.

Ierosināta lieta par normu, kas paredz aizliegumu kandidēt uz tiesneša amatu personām, pret kurām kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2021. gada 15. oktobrī ierosināja lietu “Par likuma “Par tiesu varu” 55. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par tiesu varu” 55. panta 3. punkts paredz, ka par tiesneša amata kandidātu nevar būt personas, pret kurām kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša […]

14.10.2021.

Satversmei neatbilst normas, kas noteica maksājumu, ko enerģijas lietotājs veic dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā

  Satversmes tiesa 2021. gada 14. oktobrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑03‑03 “Par Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 88. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021. gada 12. augustam) un 89. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 24. janvārim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. […]

13.10.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas neparedz personu, kas atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā, nodrošināšanu ar dvieli un spilvenu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2021. gada 12. oktobrī ierosināja lietu “Par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta ceturtās daļas 2. punkta un Ministru kabineta 2006. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietoto personu uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normām” 4. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 95. panta otrajam teikumam”. Apstrīdētās normas Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta […]

12.10.2021.

Satversmes tiesa uzsāk pieredzes apmaiņas projektu ar Moldovas Konstitucionālo tiesu

Satversmes tiesa uzsāk pieredzes apmaiņas projektu “Moldovas Konstitucionālās tiesas juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana”. Projekta ietvaros Satversmes tiesas darbinieki un eksperti attālināti vadīs vairākus vebinārus, lai stiprinātu Moldovas Konstitucionālās tiesas kapacitāti.   Projekta mērķis ir sekmēt Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešu un juristu profesionālās zināšanas un stiprināt tiesas spējas konsekventi veikt konstitucionālo ekspertīzi, tostarp arī piemērojot starptautiskās […]

11.10.2021.

Satversmes tiesa vebinārā 9. un 12. klašu skolēniem skaidro vārda brīvības nozīmi demokrātiskā tiesiskā valstī

Piektdien, 8. oktobrī, Satversmes tiesa organizēja vebināru 9. un 12. klašu skolēniem “Kā vārda brīvība stiprina demokrātiju?”. Vebinārā piedalījās vairāk kā 30 klases no visiem Latvijas reģioniem.   Vebināru atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, aicinot skolēnus piedalīties Satversmes simtgadei veltītajā zīmējumu un domrakstu konkursā. “Konkurss, kurā Satversmes tiesa aicina Jūs piedalīties, ir veltīts Satversmes […]

08.10.2021.

Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas paredz pienākumu zemes īpašniekam maksāt pievienotās vērtības nodokli par zemes piespiedu nomu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 8. oktobrī ierosināja lietu “Par Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1. panta 14. punkta “c” apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz zemes iznomāšanu piespiedu nomas gadījumos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētā norma Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1. panta 14. […]

08.10.2021.

Satversmes tiesa noteic kārtību, kādā prejudiciāla nolēmuma tiesvedībā sniedzami paskaidrojumi Eiropas Savienības Tiesai

Eiropas Savienības Tiesa 2021. gada 6. septembrī ir lūgusi Satversmes tiesu līdz 2021. gada 15. oktobrim sniegt paskaidrojumus lietā C-391/20, kas ierosināta, lai prejudiciāla nolēmuma tiesvedībā sniegtu atbildes uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību […]

07.10.2021.

Satversmes tiesa pieņem spriedumu lietā par normu, kas noteic nekustamā īpašuma īpašnieka pienākumu segt ceļu inženierbūves vai satiksmes organizācijas tehniskā līdzekļa pārvietošanas izmaksas

Satversmes tiesa 2021. gada 7. oktobrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-59-01 “Par Ceļu satiksmes likuma 7.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētās normas Ceļu satiksmes likuma 7.1panta trešā daļa (turpmāk – apstrīdētā norma): “Esošo ceļu inženierbūvju vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma […]

01.10.2021.

Satversmes tiesa stiprina sadarbību ar Lietuvas Konstitucionālo tiesu divpusējā vizītē Viļņā

No 30. septembra līdz 1. oktobrim Satversmes tiesas tiesneši apmeklē Lietuvas Konstitucionālo tiesu Viļņā, lai stiprinātu sadarbību un dalītos pieredzē konstitucionālo tiesību un pamattiesību aizsardzības jautājumos. Vizītes ietvaros notiek 16. divpusējā Lietuvas un Latvijas konstitucionālo tiesu konference “Konstitucionālās sūdzības īstenošanas izaicinājumi”. Konferences tēma ir nozīmīga, jo konstitucionālā sūdzība ir pamattiesību aizsardzības līdzeklis. Konstitucionālās sūdzības institūts […]

30.09.2021.

Satversmes tiesa aicina 9. un 12. klašu skolēnus uz vebināru par vārda brīvības nozīmi demokrātiskā sabiedrībā

Satversmes tiesa aicina 9. un 12. klašu skolēnus 8. oktobrī piedalīties vebinārā “Kā vārda brīvība stiprina demokrātiju?”. Vebinārā tiks analizēts Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 100. pantā ietverto tiesību uz vārda brīvību saturs, kā arī tā dalībnieki tiks iepazīstināti ar Satversmes tiesas judikatūru. Vebināru atklās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un izglītības un zinātnes […]

28.09.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas nosaka apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņu kriminālprocesā

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2021. gada 27. septembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 529. panta pirmās daļas 3.1 punkta un 550. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 529. panta pirmās daļas 3.1 punkts paredz, ka pirmās instances tiesas sprieduma rezolutīvajā daļā papildus var tikt iekļauts tiesas lēmums […]

24.09.2021.

Satversmes tiesa izsludina piekto skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts Satversmes simtgadei

Šodien, 24. septembrī, Satversmes tiesa savā 25 gadu jubilejas gadā izsludina piekto skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme), aicinot ikvienu skolēnu un pedagogu kopā svinēt Satversmi. Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šī konkursa […]

Click to Hide Advanced Floating Content