Vispārīgs apraksts

Satversmes tiesa aizvien uzskatījusi sevi par starptautiskās tiesiskās sistēmas un globālās konstitucionālo tiesu kopienas daļu. Tādēļ Satversmes tiesai ir jo īpaši svarīgi uzturēt gan divpusējus, gan daudzpusējus intensīvus starptautiskus kontaktus ar Eiropas un citām konstitucionālajām tiesām.

Regulāra viedokļu un pieredzes apmaiņa ar Eiropas konstitucionālajām tiesām ir īpaša Satversmes tiesas prioritāte. Tāpat Satversmes tiesa cenšas sadarboties arī ar konstitucionālajām tiesām ārpus Eiropas.

Turklāt Satversmes tiesa uztur regulārus profesionālos kontaktus ne tikai ar nacionālajām, bet arī ar starptautiskajām tiesām. Satversmes tiesa ir īpaši ieinteresēta iesaistīties dialogā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesu Strasbūrā, jo ir būtiski nodrošināt vienotu Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas interpretāciju. Vienlīdz svarīgi ir arī kontakti ar Eiropas Savienības Tiesu. Neapšaubāmi, vienotu Eiropas Savienības tiesību piemērošanu iespējams garantēt tikai ar sadarbību starp Eiropas Savienības Tiesu Luksemburgā, no vienas puses, un dalībvalstu konstitucionālajām tiesām, no otras puses.

Satversmes tiesai ir produktīva sadarbība ar Eiropas Padomes Komisiju par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisiju), kas sniegusi Satversmes tiesai nopietnu atbalstu. Satversmes tiesa ir arī Eiropas Konstitucionālo tiesu konferences (CECC) dalībniece un Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences (WCCJ) institucionālā biedre.

Satversmes tiesa arī rīko konferences un seminārus, kuru mērķis ir viedokļu apmaiņa un ar konstitucionālo tiesu darbību saistītu problēmjautājumu risināšana.

Satversmes tiesas pārstāvji piedalās dažādās divpusējās un daudzpusējās sanāksmēs, konferencēs un semināros par konstitucionālo tiesību un konstitucionālās justīcijas jautājumiem.

Satversmes tiesa cenšas sekmēt starptautisko pieredzes apmaiņu, nodrošinot atsevišķu tās lēmumu, spriedumu un paziņojumu presei tulkojumus angļu un krievu valodās.