Dalība starptautiskās organizācijās

Venēcijas komisija

COE logo & Venice CommissionEiropas Komisija par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija) ir Eiropas Padomes padomdevēja institūcija konstitucionālo tiesību jautājumos. Venēcijas komisijas loma ir sniegt tiesisku atbalstu tās dalībvalstīm un it īpaši palīdzēt valstīm, kuras vēlas panākt savu tiesisko un institucionālo struktūru atbilstību Eiropas standartiem un starptautiskajai pieredzei demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā. Tā arī palīdz nodrošināt kopējā konstitucionālā mantojuma izplatīšanu un nostiprināšanu. Venēcijas komisijai ir unikāla loma konfliktu risināšanā, un tā sniedz “ātro konstitucionālo palīdzību” valstīm pārejas posmos.

Komisijā ir 61 dalībvalsts: 47 Eiropas Padomes dalībvalstis un vēl 14 citas valstis. Tās individuālie biedri ir universitāšu publisko un starptautisko tiesību profesori, augstāko un konstitucionālo tiesu tiesneši, nacionālo parlamentu deputāti, kā arī virkne ierēdņu. Individuālais biedrs no Latvijas ir Satversmes tiesas pirmais priekšsēdētājs Aivars Endziņš, bet viņa aizstājējs ir Satversmes tiesas bijušais priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Satversmes tiesa kopā ar Venēcijas komisiju organizē dažādas starptautiskās konferences un seminārus, kas pievēršas konstitucionālās jurisprudences problēmām dalībvalstīs.

Satversmes tiesa regulāri sagatavo informāciju Konstitucionālo tiesu prakses biļetenam, kas ir Venēcijas komisijas oficiālais izdevums, kā arī dod ieguldījumu Venēcijas komisijas publicētajos pētījumos.

http://www.venice.coe.int

 

Eiropas Konstitucionālo tiesu konference

header_leftEiropas Konstitucionālo tiesu konference, kas dibināta 1972. gadā, izveidojusies par vissvarīgāko Eiropas forumu, kurā tās pilntiesīgie biedri apmainās ar pieredzi un viedokļiem par konstitucionālo tiesību jautājumiem. Konferences mērķis ir stiprināt konstitucionālo tiesu neatkarību kā būtisku faktoru demokrātijas un tiesiskuma garantēšanā un ieviešanā, it īpaši domājot par cilvēktiesību aizsardzības stiprināšanu. Konference nodrošina regulārus konstitucionālo tiesu savstarpējos kontaktus, kā arī veicina pieredzes apmaiņu par konstitucionālo praksi regulāros, specializētos kongresos.

Šajā organizācijā pašlaik apvienojusies 41 Eiropas konstitucionālā tiesa, kā arī citas līdzīgas Eiropas institūcijas, kas īsteno konstitucionālo kontroli.

Par Eiropas Konstitucionālo tiesu konferences priekšsēdētāju, kas rotē ik pēc trim gadiem, var kļūt tikai tiesa, kas ir konferences pilntiesīga dalībniece. Laikā no 2014. līdz 2017. gadam konferenci vada Gruzijas Konstitucionālā tiesa.

Satversmes tiesa ir pilntiesīga konferences dalībniece kopš 2000. gada.

http://constcourt.ge/congress2015-2017/index.html

 

Pasaules Konstitucionālās justīcijas konference

Pasaules Konstitucionālās justīcijas konference nodibināta 2011. gadā, pateicoties ārkārtīgi uzteicamai Venēcijas komisijas iniciatīvai. Tā apvieno 112 konstitucionālās justīcijas institūcijas no Āfrikas, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, Austrālijas, Āzijas un Eiropas. Pasaules konference ir visaugstākā līmeņa konference konstitucionālās justīcijas jomā.

Tā sekmē konstitucionālo tiesiskumu, kas ir izšķirošs demokrātijas, cilvēktiesību aizsardzības un tiesiskuma elements.

Pasaules konference īsteno savus mērķus, regulāri organizējot kongresus, piedaloties reģionālās konferencēs un semināros, kā arī sniedzot saviem dalībniekiem atbalstu, ja tāds tiek lūgts.

Pasaules konferences galvenais mērķis ir sekmēt globāla mēroga tiesu dialogu, kurā iesaistās konstitucionālo tiesu tiesneši.

Satversmes tiesa ir pilntiesīga Pasaules konferences dalībniece kopš 2011. gada.

http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_WCCJ&lang=EN

http://www.wccj2017.lt/en