Struktūra

Tiesas sastāvs

Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši, kurus ar Saeimas locekļu balsu vairākumu – ar ne mazāk kā 51 balsi – apstiprina Saeima. Trīs Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, divus – pēc Ministru kabineta priekšlikuma, bet vēl divus – pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma. Augstākās tiesas plēnums izraugās Satversmes tiesas tiesneša …

Kolēģijas

Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu saņemtos pieteikumus izskata un par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu lemj kolēģija triju tiesnešu sastāvā. Rīcības sēdē pilnā tiesas sastāvā pieteikums tiek izskatīts vienīgi gadījumā, ja kolēģija lemj par atteikšanos ierosināt lietu, bet kāds no kolēģijas locekļiem, motivējot savu viedokli, balso pret šādu kolēģijas nolēmumu. Kolēģijas uz vienu gadu …

Iestādes struktūra

* Tiesneša palīgs ir pakļauts konkrētam tiesnesim. Tiesneša palīga amata pienākumu izpildi pārrauga tiesnesis un – savas kompetences ietvaros – Juridiskā departamenta vadītājs. Satversmes tiesas privātuma politika   Informācija par Satversmes tiesas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa algu grupām. Informācija par Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem izmaksāto atlīdzību: 2018.gada janvāris …