Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
16.09.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par iespējamo diskrimināciju cietumos

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1022 „Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” 3. pielikumā noteikto tualetes ziepju mēneša normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam”. Satversmes 91. pants cita starp noteic, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas, bet 111. pants noteic, ka valsts […]

15.09.2009.

Ierosināta lieta par militārpersonu izdienas pensiju samazināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 14., 16. un 17. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 109. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, […]

15.09.2009.

Ierosināta lieta par valsts atbalsta samazinājumu biodegvielas ražotajiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts budžetu 2009. gadam” apakšprogrammas 21.06.00 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumu Nr. 280 „Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam […]

14.09.2009.

Ierosināta lieta par prokuroru izdienas pensiju samazināšanu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Prokuroru izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 109. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un […]

08.09.2009.

Ierosināta lieta par tiesībām pārsūdzēt lēmumu par prasības nodrošinājumu civilprocesā

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Civilprocesa likuma 141. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam”. Satversmes 91. pants nodrošina vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 92. pants citastarp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Civilprocesa likuma (CPL) 140. pants paredz prasības nodrošinājuma jautājumu izskatīšanas saturu un kārtību. […]

29.08.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par izdienas pensiju samazināšanu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” pārejas noteikumu 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 109. pants – ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. […]

26.08.2009.

Ierosināta lieta pēc Valsts prezidenta pieteikuma

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Publisko iepirkumu likuma 83.² panta un pārejas noteikumu 12. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 92. pants cita starp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīga tiesā. Apstrīdētās normas noteic pienākumu noteiktos gadījumos maksāt nodrošinājumu, […]

19.08.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par māju pārvaldnieku kvalifikācijas prasībām

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, bet 106. pants cita starp noteic tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Apstrīdētā likuma norma noteic kvalifikācijas […]

29.07.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par pensiju samazināšanu par desmit procentiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” 2. panta pirmās daļas, ciktāl tā attiecas uz valsts vecuma pensiju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 109. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības […]

20.07.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālo aizsardzību

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma pārejas noteikumu 1. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Černobiļas […]