Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
21.01.2009.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību administratīvi teritoriālās reformas lietās

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumus par tiesvedības izbeigšanu trijās no četrām tiesvedībā esošajām lietām, kas attiecas uz administratīvi teritoriālo reformu (lieta Nr. 2008-08-0306, lieta Nr. 2008-25-03 un lieta Nr. 2008-44-03). Satversmes tiesā tika saņemts Ministru kabineta lūgums par tiesvedības lūgumu lietās. Taču vairākus pieteikumus iesniegušās pašvaldības un to iedzīvotāji lūguši lietas neizbeigt, lūgumu pamatojot ar to, ka, lai […]

21.01.2009.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību administratīvi teritoriālās reformas lietās

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumus par tiesvedības izbeigšanu trijās no četrām tiesvedībā esošajām lietām, kas attiecas uz administratīvi teritoriālo reformu (lieta Nr. 2008-08-0306, lieta Nr. 2008-25-03 un lieta Nr. 2008-44-03). Satversmes tiesā tika saņemts Ministru kabineta lūgums par tiesvedības lūgumu lietās. Taču vairākus pieteikumus iesniegušās pašvaldības un to iedzīvotāji lūguši lietas neizbeigt, lūgumu pamatojot ar to, ka, lai […]

14.01.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par zemes atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām” 1. panta 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz […]

29.12.2008.

Zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtība atbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-37-03 „Par Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 100. un 100.¹ punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Apstrīdētās […]

22.12.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu, kas ievietotas soda izolatorā, tiesībām uz pastaigām

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam”. Satversmes 111. pants noteic, ka valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu. Apstrīdētā norma – Sodu izpildes kodeksa 74. panta otrā daļa – noteic, ka notiesātajiem, kurus tur soda izolatoros, aizliedz pastaigas. Lieta ir ierosināta […]

22.12.2008.

Norma, kas paredz tiesai tiesības nodibināt servitūtus, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-11-01 „Par Civillikuma 1231. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.” Apstrīdētā […]

17.12.2008.

Satversmei atbilst Krimināllikuma 230.1 panta pirmā daļa

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-09-0106 „Par Krimināllikuma 230.¹ panta pirmās daļas atbilstību Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7. panta pirmās daļas pirmajam teikumam un Latvijas Republikas Satversmes 64. un 65. pantam un 92. panta otrajam teikumam”. Satversmes 92. panta otrais teikums noteic, ka ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Satversmes 64. pants […]

27.11.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par normu, kas noteic naudas līdzekļu „iesaldēšanu”

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 32. panta trešās daļas vārdu „ne vēlāk kā 60 dienu laikā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu […]

26.11.2008.

Ierosināta vēl viena lieta par administratīvi teritoriālo reformu attiecībā uz Dekšāres pagastu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr. 596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” Pielikuma II sadaļas 95. punkta vārdu „Dekšāres pagasts” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam un Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.1 panta pirmajai un ceturtajai daļai”. Lieta ierosinātas pēc Dekšāres pagasta padomes […]

22.11.2008.

Ierosināta vēl viena lieta par administratīvi teritoriālo reformu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr. 596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” Pielikuma II nodaļas 95. punkta vārdu „Dekšāres pagasts” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. Pantam”. Lieta ierosinātas pēc Ineses Urkas konstitucionālās sūdzības. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 101. pantā noteiktas tiesības […]