Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
08.01.2010.

Ierosināta lieta par apelācijas instances sprieduma spēkā stāšanos administratīvā pārkāpuma lietās

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Administratīvo pārkāpuma kodeksa 286. 14 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.un 92. pantam „. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, bet 92. pants citastarp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīga tiesā. Apstrīdētā norma noteic: „Apelācijas instances tiesas spriedums nav […]

22.12.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par nosacījumiem atbrīvošanai no soda izciešanas ieslodzījuma vietās

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 116. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants cita starp noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Apstrīdētā norma noteic: „Ja notiesātais soda izciešanas laikā saslimis ar psihisku slimību vai […]

21.12.2009.

Pensiju samazinājums neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā par pensiju samazināšanu (lieta Nr. 2009-43-01 “Par likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” 2. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam un 3. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam”). Lietā ir apvienota virkne lietu, kas […]

18.12.2009.

Ierosināta lieta par normu, kas paredz likvidētā uzņēmuma mantas pielīdzināšanu bezsaimnieka mantai

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 19. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Dānijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību 5. pantam”. Satversmes 105. pants noteic tiesības uz īpašumu, savukārt Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Dānijas Karalistes valdību par ieguldījumu […]

18.12.2009.

Vispārējs sarakstes aizliegums notiesāto starpā neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-10-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apstrīdētā norma noteic, ka sarakste starp notiesātajiem brīvības atņemšanas vietās, ja viņi nav radinieki vai laulātie, ir aizliegta; pieteikuma iesniedzējs Pāvels Rožkovs – […]

02.12.2009.

Satversmei atbilst aizliegums rakstīt vēstules privātpersonām, izciešot sodu soda un disciplinārajos izolatoros

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā, kurā tika skatīta tādu normu atbilstība Satversmei, kas noteic tiesību ierobežojumus personām, kas izcieš sodu izolatoros (lieta Nr. 2009-07-0103 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 432 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 88. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 104. pantam”). Lietā sūdzības […]

26.11.2009.

Atteikšanās no pensiju indeksēšanas 2009. gadā atbilst Satversmei

Satversmes tiesā ir pieņemts spriedums lietā par 2009. gada 12. marta likuma „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām” 2. panta vārdu „valsts pensijas 2009. gadā pārskatītas netiek” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam. Lietā divdesmit Saeimas deputāti apstrīdēja normas, kas atceļ pensiju pārskatīšanu 2009. gada 1. aprīlī un 1. oktobrī, atbilstību Satversmes 1. pantā ietvertajam tiesiskās paļāvības principam un samērīguma principam, kā arī […]

24.11.2009.

Ierosināta lieta par skatuves mākslinieku izdienas pensiju samazināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzību, bet 109. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo […]

19.11.2009.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies starptautiskajā konferencē Sanktpēterburgā

Šodien, 19.novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris ir devies uz Sanktpēterburgu, kur viņš 20. un 21.novembrī piedalīsies XII konstitucionālo tiesību forumā “Konstitūcija darbībā: īpašuma tiesības un uzņēmējdarbības brīvība”. Gunārs Kūtris forumā uzstāsies ar referātu „Īpašuma tiesību aizsardzība: Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesiskā pozīcija un konstitucionālās garantijas”, iztirzājot pēdējo gadu aktuālos jautājumus īpašuma tiesību aizsardzībā Latvijā. […]

19.11.2009.

Teritorijas plānojums Rīgā, Kanāla ielā neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr.2009-09-03 “Par Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas, kas noteic zemesgabala Kanāla ielā b/n (kadastra numurs 0100 128 2003) atrašanos apstādījumu un dabas teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 6. […]