Preses relīzes

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
22.11.2008.

Ierosināta vēl viena lieta par administratīvi teritoriālo reformu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr. 596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” Pielikuma II nodaļas 95. punkta vārdu „Dekšāres pagasts” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. Pantam”. Lieta ierosinātas pēc Ineses Urkas konstitucionālās sūdzības. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 101. pantā noteiktas tiesības […]

20.11.2008.

Pieņemts spriedums lietā par drošības naudas iemaksu, iesniedzot kasācijas sūdzību

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-07-01 „Par Civilprocesa likuma 458. panta pirmās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 92. pants nodrošina ikvienas personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Saskaņā ar apstrīdētajām normām, iesniedzot […]

13.11.2008.

Lažas teritorijas plānojumā iekļautais aizliegums paplašināt lopkopības fermas neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-05-03 „Par Lažas pagasta padomes saistošo noteikumu Nr. 6 „Liepājas rajona Lažas pagasta teritorijas plānojums 2007.–2019. gadam” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.8. punkta piektās daļas „d” apakšpunkta un 3.10.6. punkta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un īpašuma tiesības var ierobežot […]

13.11.2008.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par teritorijas plānojumu Rīgā, Deglava ielā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2008-24-03 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam daļas, kas paredz, ka teritorija starp A. Deglava ielu, Lubānas ielu, izbūvēto A. Deglava ielas turpinājumu līdz Kaives ielai un projektēto Rembates ielu ir jauktas apbūves teritorija, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 115. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija […]

12.11.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par termiņu, kādā var apstrīdēt paternitātes atzīšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Civillikuma 156. panta otrās daļas vārdu „divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad viņi uzzinājuši par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 96. pantam un 1975. gada 15. oktobra Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4. pantam”. Satversmes 92. pants paredz, ka ikviens var aizstāvēt […]

12.11.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par apcietināto personu tiesībām uz satikšanos ar ģimeni

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta 6. punkta vārdu „stundu ilgu” un „cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants cita starp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. pants noteic apcietinātā tiesības. Šis pants cita starp paredz, ka apcietinātajai personai […]

07.11.2008.

Aivaram Endziņam, Gunāram Kūtrim un Dzintrai Pededzei pasniegs tieslietu sistēmas Goda zīmes

Šodien, 7.novembrī, Satversmes tiesas pirmais priekšsēdētājs Aivars Endziņš, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, kā arī Satversmes tiesas tiesneša palīdze Dzintra Pededze saņems tieslietu sistēmas Goda zīmes. Tās tiks pasniegtas tieslietu sistēmas 90 gadu jubilejas svinīgā pasākuma laikā. Goda zīmes šogad tiek pasniegtas pirmo reizi un tās kopumā saņems 49 tieslietu sistēmas darbinieki. Aivars Endziņš un Gunārs […]

06.11.2008.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par administratīvo arestu piemērošanu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2008-06-01 „Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 317. panta un 283. panta vārdu un skaitļa „un 31. pantā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pants nodrošina ikvienas personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) 317. pants noteic: „Lēmumu par administratīvo arestu izpilda nekavējoties pēc […]

05.11.2008.

Satversmei atbilst kārtība, kādā tiesa uzliek sodu par neierašanos uz tiesas sēdi

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-04-01 „Par Civilprocesa likuma 441. panta otrās daļas (ciktāl tā attiecas uz lēmumu par naudas soda uzlikšanu procesuālās sankcijas veidā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pants paredz, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Apstrīdētā norma paredz, ka nav pārsūdzami tiesas lēmumi par naudas soda […]

31.10.2008.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas uz Franciju

Rīt, 1.novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dodas uz Parīzi, kur viņš piedalīsies konferencē par godu Francijas Konstitucionālās padomes 50 gadu jubilejai. Francijas Konstitucionālās padome ir dibināta 1958.gadā saskaņā ar tajā pašā gadā pieņemto Francijas konstitūciju. Padomes kompetencē ir lietas par normatīvo aktu atbilstību konstitūcijai un vēlēšanu norises likumību. Padome sniedz arī konsultatīvos atzinumus. Konferencē […]