Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
29.09.2009.

Satversmei neatbilst pastaigu liegums soda izolatoros ievietotajiem notiesātajiem

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-48-01 „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam”. Satversmes 111. pants citastarp noteic, ka valsts aizsargā cilvēku veselību, savukārt apstrīdētā norma – Sodu izpildes kodeksa 74. panta otrā daļa – noteic, ka notiesātajiem, kurus tur soda izolatoros, aizliedz pastaigas. Lieta ir ierosināta pēc Roberta Mutuļa […]

23.09.2009.

Ierosināta lieta par dubultpilsonības nosacījumiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Pilsonības likuma pārejas noteikumu 1. punkta pirmā teikuma vārdu „ja reģistrācija notiek līdz 1995. gada 1. jūlijam” un otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2. pantam, kā arī Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulai”. Saskaņā ar Satversmes 1.pantu Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. […]

23.09.2009.

Ierosināta lieta par Civilprocesa normām par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Civilprocesa likuma 400. panta pirmās daļas 1. punkta un 405. panta pirmās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam”. Satversmes 92. pants citastarp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Civilprocesa likuma (CPL) 400. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama pēc līgumiem […]

16.09.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par iespējamo diskrimināciju cietumos

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1022 „Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” 3. pielikumā noteikto tualetes ziepju mēneša normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam”. Satversmes 91. pants cita starp noteic, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas, bet 111. pants noteic, ka valsts […]

15.09.2009.

Ierosināta lieta par militārpersonu izdienas pensiju samazināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 14., 16. un 17. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 109. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, […]

15.09.2009.

Ierosināta lieta par valsts atbalsta samazinājumu biodegvielas ražotajiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts budžetu 2009. gadam” apakšprogrammas 21.06.00 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumu Nr. 280 „Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam […]

14.09.2009.

Ierosināta lieta par prokuroru izdienas pensiju samazināšanu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Prokuroru izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 109. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un […]

08.09.2009.

Ierosināta lieta par tiesībām pārsūdzēt lēmumu par prasības nodrošinājumu civilprocesā

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Civilprocesa likuma 141. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam”. Satversmes 91. pants nodrošina vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 92. pants citastarp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Civilprocesa likuma (CPL) 140. pants paredz prasības nodrošinājuma jautājumu izskatīšanas saturu un kārtību. […]

29.08.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par izdienas pensiju samazināšanu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” pārejas noteikumu 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 109. pants – ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. […]

26.08.2009.

Ierosināta lieta pēc Valsts prezidenta pieteikuma

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Publisko iepirkumu likuma 83.² panta un pārejas noteikumu 12. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 92. pants cita starp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīga tiesā. Apstrīdētās normas noteic pienākumu noteiktos gadījumos maksāt nodrošinājumu, […]