Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
19.02.2010.

Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu lietā par dzīvojamo māju pārvaldniekam nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-74-01 “Par Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam”. Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Vitolds Peipiņš uzskatīja, ka Satversmei neatbilst norma, kas noteic, ka pārvaldniekam jābūt ieguvušam dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu. Satversmes tiesa secināja, […]

18.02.2010.

Izbeigta tiesvedība lietā par valsts atbalsta maksājuma apmēra samazinājumu biodegvielas ražotajiem

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-42-0103 „Par likuma „Par valsts budžetu 2009. gadam” apakšprogrammas 21.06.00 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumu Nr. 280 „Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, […]

15.02.2010.

Ierosināta lieta par atlīdzību par pārstāvja izmantošanu administratīvajā procesā

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Administratīvā procesa likuma 18. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pants citastarp noteic, ka nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu un ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību. Apstrīdētā norma noteic: „Administratīvajās lietās, kas adresātam ir sarežģītas, pēc iestādes vai tiesas lēmuma, ievērojot […]

11.02.2010.

Satversmes tiesa uzskata, ka notiek spiediens uz tiesu

Plašsaziņas līdzekļos pēdējās dienās izskanēja ziņas par naudas līdzekļiem, kas esot nepieciešami tiesnešu atalgojumam. Satversmes tiesa paziņo, ka atsevišķas amatpersonas apzināti vai savas nekompetences dēļ maldina sabiedrību par Satversmes tiesas sprieduma būtību (spriedums t.s. „tiesnešu algu lietā”). Patiesībai neatbilst apgalvojumi, ka: valdības lēmums tiesnešu algas paredzēja atstāt esošajā līmenī, nevis samazināt; ar ST spriedumu esot […]

03.02.2010.

Ierosināta lieta par soda apmēru par nokavētu deklarācijas iesniegšanu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” (1997. gada 4. decembra redakcijā) 30. panta otrās daļas vārdu „ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, – 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga […]

03.02.2010.

Atšķirības Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālajā aizsardzībā neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-46-01 “Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma pārejas noteikumu 1. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums ir stājies spēkā 2000. gada 1. janvārī, […]

27.01.2010.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs ir ievēlēts

Šodien, 27.janvārī, notika Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas un par tiesas priekšsēdētāju ir atkārtoti ievēlēts Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kūtris. Gunārs Kūtris Satversmes tiesas priekšsēdētāja amatā ir kopš 2007.gada 31.janvāra. Iepriekš Satversmes tiesu vadīja Aivars Endziņš.

21.01.2010.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par elektroenerģijas tirgus regulējumu  

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-14-01 ” Par Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam “. Satversmes 1.pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Apstrīdētā norma noteic: „Ražotāji, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus un darbību uzsākuši pirms šā likuma stāšanās spēkā, pārdod elektroenerģiju publiskajam […]

19.01.2010.

Ierosināta lieta par vairāku neatkarīgo iestāžu budžeta veidošanas kārtību

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Likuma par budžetu un finanšu vadību 19. panta piektās daļas, Valsts kontroles likuma 44. panta otrās daļas un Tiesībsarga likuma 19. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 87. pantam”. Apstrīdētās normas noteic, ka Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles un Tiesībsarga biroja budžeta pieprasījums līdz […]

18.01.2010.

Zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtība Gošē slimniekam atbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā, kurā tika skatīta tādu normu atbilstība Satversmei, kas noteic medikamentu iegādes izdevumu kompensācijas kārtību (lieta Nr. 2009-12-03 “Par Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 92. punkta otrā teikuma vārdu “zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirto līdzekļu ietvaros”, 94. punkta vārdu “izņemot šo […]